Fundacje spotkały się na wydarzeniu dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Szybko okazało się, że przyświecają im zbieżne cele, a w wyniku rozmów zdefiniowano płaszczyznę do współpracy, w ramach której powstał projekt Instytut Rozwoju i Profilaktyki.

Pomysłodawcą i liderem działań Instytutu Rozwoju i Profilaktyki jest Fundacja „Wypłyń na Głębię”.

Projekt jest tworzony we współpracy z Fundacją Rozwoju Młodego Pokolenia oraz Fundacją Sileo.

Fundacja „Wypłyń na Głębię” od 2018 zajmuje się tworzeniem profesjonalnych rozwiązań profilaktycznych dla szkół. Specjalizujemy się w nowatorskich metodach docierania z treścią profilaktyczną do młodych ludzi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Podejmowane przez nas działania, wypływają z naszej misji, którą jest towarzyszenie młodzieży w poszukiwaniu odpowiedzi na życiowe pytania, a także łączenie i wspieranie tych, którym zależy na dobrej przyszłości młodego pokolenia.

  • Zorganizowaliśmy dwie Ogólnopolskie Konferencje Profilaktyki i Zdrowia Psychicznego Młodzieży pn. „Profilaktyka Połączeń”. Jedną w Warszawie, a drugą w styczniu bieżącego roku wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu. Zgromadziły one łącznie – stacjonarnie i zdalnie – ponad 6500 uczestników.
  • Stworzyliśmy 20 autorskich projektów o tematyce profilaktycznej, którymi objęliśmy już ok. 20 000 młodych ludzi.
  • Z merytorycznych materiałów i narzędzi, które stworzyliśmy wraz ze specjalistami korzysta prawie 10 000 pracowników szkół.
  • Dotarliśmy do ponad 2,5 miliona osób z treściami dotyczącymi promocji postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Fundacja Rozwoju Młodego Pokolenia pomaga młodym ludziom odnaleźć się w cyfrowym świecie. We współpracy z ekspertami i nauczycielami, fundacja tworzy nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, które pomagają nauczycielom i pedagogom zrozumieć zagrożenia związane z nowymi technologiami.

Aktualnie tworzymy program profilaktyki uniwersalnej dla klas 6-8 szkół podstawowych o nazwie „Smart Skills”.

  • Celem programu jest ćwiczenie umiejętności osobistych i społecznych, takich jak rozumienie własnych uczuć, komunikowanie ich czy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. W programie zawarte są również treści ukierunkowane na zwiększanie wiedzy o sobie, o swoich mocnych i słabych stronach, poszukiwanie pasji. Jednocześnie, chcemy także objąć działaniem rodziców, którzy często potrzebują wsparcia w obszarze komunikacji z nastolatkami.

Fundacja Sileo to organizacja, która  pomaga dbać
o zdrowie psychiczne, wspiera zagrożonych
i/lub wykluczonych oraz edukuje do skutecznych działań.

Misją fundacji jest upowszechnienie skutecznej profilaktyki, która ma realny wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia każdego człowieka. Głównymi celami działań są:

  • edukacja rodziców i wychowawców/pedagogów w zakresie stosowania skutecznej profilaktyki zachowań ryzykownych,
  • wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez podniesienie umiejętności życiowych oraz redukcję czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących,
  • współpraca z samorządami w zakresie kształtowania i wdrażania skutecznej profilaktyki na szczeblu lokalnym,
  • współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi na rzecz upowszechniania profilaktyki opartej na naukowych podstawach.